We are delighted to announce the finalists for the 2018 Leading Wales Awards. We all felt very privileged to read and assess the large number of excellent nominations received from across Wales and in all the categories.

Very many thanks to everyone for their participation. The Judging Day is on Thursday 12th July – very best wishes to all for their interviews.

Leadership in the Public Sector:
Viv Buckley, Deputy Principal, Bridgend College
Mark Jones, Principal, Gower College Swansea
Professor Martin Kitchener, Dean and Head of School, Cardiff Business School, Cardiff University
Major Craig Middle, Staff Officer Grade 2 (Major) Employer and Youth Engagement

Leadership in the Voluntary Sector:
Cerys Furlong, Chief Executive, Chwarae Teg
Sarah Matthews, Chief Executive, Centre of Sign-Sight-Sound
Martin Pollard, Chief Executive, Welsh Centre for International Affairs
Emma Williams, Development & Marketing Manager, Women’s Aid RCT

Leadership in the Private Sector:
Angharad Gwyn, Director, Adra (Cymru) Cyf
Tracey Jones, Director, Ferguson & Peter’s Chartered Accountants
Katie Moss, Co-founder and Director, Otium Partners Ltd and MD of Otium Concierge Ltd
Alex Parr, Managing Director, Wolfestone Translation

Leadership in Social Enterprise:
Tanya Igic, Director and Founder, Choose2Reuse CIC
Jenny Sims, CEO & Founder, Pembrokeshire FRAME
Jill Smith, Founder, Beyond the Boundaries CIC

Leadership for the Future (Sustainability):
Aimee Bateman, CEO, Careercake
Karen Davies, CEO, Purpleshoots
Rhodri Wyn Jones, Organisational Development Manager, National Assembly for Wales
Veryan Richards, Patient Representative, Royal College of Psychiatrists in Wales

Young Leader (14-25 years):
Steffenie James, Leader in Training, Girlguiding
Lucia Gabrielle Jones, UK Young Ambassador to Europe. British Youth Council
Sophie Millar, Chair of ABMyouth, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board

Women in Leadership:
Noreen Blanluet, Director, Co-production Network for Wales
Shoko Doherty, CEO, Celtic English Academy
Helen Prosser, Strategic Director, National Centre for Learning Welsh
Fran Targett, Director, Citizens Advice Cymru

Inspiring Great Leadership (Organisational Award):
Bridgend College
Gower College Swansea
NHS Wales Finance Academy
Principality Building Society

Yn y rownd derfynol Gwobrau Arwain Cymru 2018

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi enwau’r enwebedigion yn y rownd derfynol Gwobrau Arwain Cymru 2018. Roedd pob un ohonom yn teimlo’n freintiedig iawn o ddarllen ac asesu’r nifer fawr o enwebiadau ardderchog a ddaeth i law ledled Cymru ac ym mhob un o’r categorïau.

Diolch yn fawr iawn i bawb am gymryd rhan. Mae’r Diwrnod Beirniadu ar ddydd Iau 12fed Gorffennaf – dymuniadau gorau i bawb ar gyfer eu cyfweliadau.

Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus:
Viv Buckley, Dirprwy Prifathro, Coleg Penybont
Mark Jones, Prifathro, Coleg Gŵyr Abertawe
Yr Athro Martin Kitchener, Deon a Phennaeth yr Ysgol, Ysgol Busnes Caerdydd
Uwchgapten Craig Middle, Staff-Swyddog Graddfa 2 (Uwchgapten) Ymgysylltu Cyflogwr ac Ieuenctid

Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol:
Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg
Sarah Matthews, Prif Weithredwr, Centre of Sign-Sight-Sound
Martin Pollard, Prif Weithredwr, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
Emma Williams, Rheolwr Datblygu a Marchnata, Cymorth i Fenywod RCT

Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat:
Angharad Gwyn, Cyfarwyddwr, Adra (Cymru) Cyf
Tracey Jones, Cyfarwyddwr, Ferguson & Peter’s Cyfrifwyr Siartredig
Katie Moss, Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr, Otium Partners Cyf a Rheolwr-gyfarwyddwr Otium Concierge Cyf
Alex Parr, Rheolwr-gyfarwyddwr, Wolfestone Translation Cyf

Arweinyddiaeth mewn Menter Gymdeithasol:
Tanya Igic, Cyfarwyddwr a Sylfaenydd, Choose2Reuse CBC
Jenny Sims, prif weithredwr a Sylfaenydd, Pembrokeshire FRAME
Jill Smith, Sylfaenydd, Beyond the Boundaries CBC

Arweinyddiaeth at y Dyfodol:
Aimee Bateman, Prif weithredwr, Careercake
Karen Davies, Prif weithredwr, Purpleshoots
Rhodri Wyn Jones, Rheolwr Datblygu Sefydliadol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Veryan Richards, Cynrychiolydd y cleifion, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

Arweinydd Ifanc (14 – 25 oed):
Steffenie James, Arweinydd mewn Hyfforddiant, Girlguiding
Lucia Gabrielle Jones, Llysgennad Ifanc DU i Ewrop, Cyngor Ieuenctid Prydain
Sophie Millar, Cadeirydd ABMyouth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Merched mewn Arweinyddiaeth:
Noreen Blanluet, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru
Shoko Doherty, Prif weithredwr, Celtic English Academy
Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol, Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Fran Targett, Cyfarwyddwr, Cyngor ar Bopeth Cymru

Ysbrydoli Arweinyddiaeth Wych (Gwobr i sefydliadau):
Academi Gyllid GIG Cymru
Coleg Gŵyr Abertawe
Coleg Penybont
Cymdeithas Adeiladu’r Principality